Adatkezelési tájékoztató – Nyers Séf

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Varga István Egyéni Vállalkozó jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

I. Az adatkezelő megnevezése

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Cégnév: Varga István Egyéni Vállalkozó

Székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 50.

Adószám: 69377334-1-29

Telefon: +36-70-387-8818

Képviselő neve: Varga István

E-mail: nyersvalosag@gmail.com

Weboldal: www.nyerssef.uh, www.nyersvalosag.hu, www.nyersnyaralas.hu, www.szepsegkonyha.hu

A személyes adatokat Varga István Egyéni Vállalkozó a vonatkozó adatkezelési célokhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Varga István Egyéni Vállalkozó az alábbi honlapokat üzemelteti:

www.nyerssef.uh

www.nyersvalosag.hu

www.nyersnyaralas.hu

www.szepsegkonyha.hu

Varga István Egyéni Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az alábbiakkal:

Varga István Egyéni Vállalkozó által küldésre kerülő elektronikus kommunikációhoz történő hozzájárulása során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), valamint A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:

„Grt.”) alapján kezelünk.

Ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 1. A kezelt adatok körével kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő határozza meg a hírlevél feliratkozás és a kiadvány rendelés során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit az alábbiak szerint:

 1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés A kezelt adatok: név, e-mail cím

Adatkezelési cél: Az adatokat abból a célból kérjük be, hogy a későbbiekben az Ön részére híreket, kutatási anyagokat, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó emailt (pl. hírleveleket és eDM-et) küldjünk a kiadványainkra/szolgáltatásainkra, eseményeinkre, híreinkre vonatkozóan.

Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást a validatormedia@gmail.comcímre küldött e-mailben, vagy írásban, a vállalkozás székhelyére történő levél megküldésével, vagy az elektronikus kommunikáció végén szereplő „leiratkozom” linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Adatainak megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudjuk szolgáltatásainkról, híreinkről, eseményeinkről tájékoztatni.

 1. A honlapon keresztül történő, kiadvány megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt adatok: név, email-cím, számlázási és postázási cím, opcionálisan megadható adat: telefonszám.

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályok szerint meghatározott ideig kezeli.

 1. A kiadványok kézbesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a megrendelt kiadványt az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerek közreműködésével eljuttatjuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre: név, postázási cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A kiadvány megrendelési időtartamára vonatkozó ideig kezeli.

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a

látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k igény szerint törölhetők a Felhasználó által a saját eszközéről, ez esetben a törléssel elfogadja a portál működésének gyengébb minőségét.

 1. További adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

 1. Az Adatfeldolgozó(k) megnevezése
 1. A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe hírlevélküldés céljából.

A hírlevélküldést a ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető Cégjegyzékszám: 13-06-065996

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Adószám: 21158218-2-13

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

 1. A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a kiadványok kézbesítése céljából.
 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 2. Hozzáféréshez való jog: Kérésére, a kézhezvételt követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

 1. Helyesbítés kéréséhez való jog: Ha bármely általunk kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítjük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Személyes adat helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatók helyre.
 2. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”): Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, az adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük nyilvántartásunkból, adatkezelésünket megszüntetjük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását jogosult bármely időpontban, indoklás nélkül visszavonni.

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez további időtartamra szükséges az adatkezelés.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozzuk személyes adatainak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azt.

 1. Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére az Önre vonatkozó az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel

olvasható formátumban rendelkezésére bocsátjuk, az adatokat egy másik adatkezelőnek Ön továbbíthatja.

 1. Kapcsolat

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a validatormedia@gmail.come-mail címre, vagy írásban az alábbi postacímre: Varga István Egyéni Vállalkozó 4031 Debrecen, Kishegyesi út 50.

 1. Jogorvoslati lehetőség

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

2020. 04.30.